Aktuellt

Aktuellt

Här kan du ta del av nyheter,  vilka aktuella frågor vi jobbar med och annat spännande som är på gång inom kolonirörelsen.

Information om årsmöten och annan aktivitet på grund av risken för coronasmitta

Uppdaterad info 2020-08-18.
Förbundet får många frågor från våra föreningar om hur man ska förhålla sig till olika delar av verksamheten när det gäller risken för Coronasmitta. Bland annat när det gäller årsmöten och hur man ska tänka kring sina gemensamhetsanläggningar.

Förbundets övergripande råd är att hålla sig uppdaterad om vilka direktiv och råd som Folkhälsomyndigheten går ut med.

Var och en måste dessutom ta ansvar för både att skydda sig själv, men också att skydda andra från att bli smittade.

Koloniträdgårdsförbundets rekommendation är att antingen skjuta upp sina årsmöten till ett senare tillfälle, hålla möten utomhus om detta fungerar (exempelvis för små föreningar), avhålla möten digitalt eller genomföra möten Per Capsulam. I vissa fall kan detta leda till att föreningen bryter mot sina egna stadgar, men då får styrelsen begära godkännande för förfarandet på mötet när det väl hålls.
Observera att för ett fåtal av förbundets föreningar kan det finnas andra regelverk att sätta sig in i, det gäller de ekonomiska föreningarna. Dessa kan få vägledning genom att läsa den tillfälliga lag som Riksdagen beslutade om i våras. Länk till den här.

Klicka här och läs mer om bl.a. videomöten och Per Capsulammöten.>>

Olika sätt att minimera smittrisk på koloniområdet.

Så långt det är möjligt bör föreningen också medverka till att minimera smittrisken. Det kan handla om att inte samlas för många på samma yta, och att se till att gemensamma utrymmen, som toaletter och duschar saneras och rengörs med mer noggrannhet och på ett säkrare sätt än vad som kanske sker vanligtvis.

Det kan också handla om att ge råd och tips till medlemmarna om vad var och en själv kan göra. 

Besök från kansliet på kolonierna och vice versa.

Under denna tid kommer det inte genomföras några besök gällande miljödiplomering och råd kring arrende -och föreningsfrågor på våra koloniområden. Vi ser helst också att besök på kansliet undviks i görligaste mån.

I övrigt bör föreningarna följa informationen från Folkhälsomyndigheten. Information hittar du här.

Du kan även hitta myndigheternas samlade information kring Corona. Den informationen hittar du här.

Stöd stiftelsen Skansen

Som många av er säkert redan noterat, har en av Koloniträdgårdsförbundets viktigare samarbetspartners, Stiftelsen Skansen, hamnat i en svår ekonomisk situation pga Cornonakrisen. Detta har lett till en våg av stöd och uppmuntran från människor som värnar om Skansen. Den som vill vara med att stödja Skansen kan till exempel sprida information om denna fina miljö, göra ett fysiskt besök, köpa ett årskort eller något från deras webbutik.

För oss som förbund är det viktigt att verksamheten på Skansen fungerar eftersom vi har 2 kolonistugor som visar delar av kolonirörelsens historia och som dessutom bemannas av våra kolonister. Stugorna är mycket uppskattade av besökare.

De kulturhistoriska miljöerna, liksom inomhusaktiviteterna (exvis Lill-Skansen) är visserligen stängda för att minska smittspridning, men parken i sig, med lekplatser, djur och trädgårdar är öppna som vanligt.

Avslutningsvis, Stöd verksamheten på Skansen

Läs mer om Skansen på skansen.se

Nordiska Trädgårdar

Trädgårdsmässan i Älvsjö som skulle hållits den 26–29 mars är inställd. Detta på grund av det nya Coronaviruset (SARS-CoV-2). Du kan läsa mer om detta på Nordiska trädgårdars hemsida. >>

Årets tema är biologisk mångfald med inriktning på jord, pollinerare och trädens betydelse för trädgården. Även i år medverkar Koloniträdgårdsförbundet med en monter A02:11 på FOR:s Rådgivningsgata. I montern berättar vi bl.a. om förbundets trädkampanj och du kan få inspiration och lära dig mer om vilka träd och buskar som passar på kolonilotten. I montern träffar du kansliets personal, förbundsstyrelsemedlemmar och andra kolonister.

Tyvärr är årets trädgårdsmässa inställd på grund av regeringens förbud att tillåta folksamlingar större än 500 personer. Detta för att undvika risken att sprida sjukdomen Covid-19.

Skörda regnvatten

Kolla in vår nya studieplan Skörda regnvatten. Här lär du dig hur regnvatten kan skördas, lagras, distribueras, användas och infiltreras. Det är något som fler och fler börjar tänka på i dessa tider, då vatten inte alltid är en självklarhet. Studieplanen är framtagen i samarbete med Studiefrämjandet.

Vatten är förutsättningen för det mesta här på jorden. Vatten är, eller har i alla fall varit, en självklarhet för många människor, inte minst för oss i Sverige. Vi öppnar kranen och friskt vatten flödar. Vi duschar och spolar våra toaletter och vi ställer spridaren på timslång vattning i trädgården, i genomsnitt använder vi cirka 160 liter vatten per person och dag till tvätt, toalett, matlagning och dryck.

I Sverige är det de stora grundvattenmagasinen tillsammans med ytvatten som förser de kommunala näten med vatten. Den huvudsakliga ökningen av grundvattennivåerna sker i form av nederbörd från oktober till april. Under den varma delen av året tas nederbörden antingen upp av växtlighet eller dunstar bort.

Som trädgårdsodlare och kolonist innebär det att vi själva måste ta ett ansvar för att kunna förse våra växter och trädgårdar med det vatten som behövs under odlingssäsongen. Detta kan givetvis göras på olika sätt. Dels kan vi välja växter som kräver mindre vatten, dels kan vi på olika sätt skydda våra trädgårdar mot uttorkning. Dessutom kan vi ta tillvara regnvatten och därigenom göra oss mindre beroende av det kommunala vattnet.

Detta handlar boken Skörda regnvatten om och detta kretsar studiecirkeln kring – vikten av att skörda regnvatten.

Kulturarvsdagen 2020 och 2021

Varje år under andra helgen i september arrangeras evenemanget Kulturarvsdagen. Då äger hundratals aktiviteter rum över hela Sverige där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus. Kulturarvsdagen äger rum den 13 september 2020.

Varför delta? Under Kulturarvsdagen ges besökare möjlighet att uppleva, känna och utforska kulturmiljö och kulturarv. Genom att delta i denna årligt återkommande temadag är du som arrangör också en del av ett evenemang som får stor uppmärksamhet.

Vem kan delta? Alla som kan erbjuda allmänheten ett arrangemang med kulturarv och kulturmiljöer är välkomna att delta. Såväl museer, privatpersoner, organisationer och företag. Samarbeta gärna med andra i närområdet. Det kostar inget att vara arrangör.

Hur deltar jag? Konkret kan det handla om att ha en guidning eller visning av lokala miljöer, byggnader eller omgivningar. Kanske en berättarstuga eller ett föredrag, en skördemarknad, eller ett ”öppet hus” på koloniområdet. Som arrangör kan du delta en eller flera dagar.

Kulturarvsdagen 2021 Kulturarvsdagen som äger rum den 12 september 2021, är ett perfekt tillfälle att uppmärksamma att Koloniträdgårdsförbundet fyller 100 år på.

All information om Kulturarvsdagen hittar du på www.raa.se/kulturarvsdagen.

Koloniträdgården nominerad till Publishingpriset

Tidningen Koloniträdgården är nominerad till 2019 års Publishingpris för medlemstidningar. Koloniträdgården, eller Koloni som vi kallar den till vardags, kom ut med sitt första redesignade nummer i mars i år.

Koloniträdgården formges av Irons Design, som också layoutar varje enskilt nummer av tidningen. Chefredaktör är Ulrika Flodin Furås, som gör tidningen med hjälp av kunniga frilansmedarbetare och kollegorna på Koloniträdgårdsförbundets kansli. Koloniträdgården har också en redaktionskommitté med representanter från förbundets styrelse. Koloniträdgården är kolonisternas och koloniträdgårdsrörelsens röst, den är också en röst för fler koloniområden, grönare städer med mer biologisk mångfald. I samband med omgörningen av Koloni, vill tidningen också öka fokus på dessa frågor. Tidningen Koloniträdgården är förbundets medlemstidning och är på sin 101:e årgång, vilket gör den till landets äldsta tidning för fritidsodlare.

Två nummer av den redesignade tidningen.

Lånefonden 40 år

Sedan 1979 har Koloniträdgårdsförbundets lånefond hjälpt koloniföreningar runt om i landet med förmånliga lån. Lånefonden är en viktig del av förbundets verksamhet. Genom den kan medlemsföreningarna ansöka om lån för att investera och förbättra gemensamma anläggningar på koloniområdet.  Lånefonden bildades för att förenkla för föreningarna att låna pengar när det uppstår behov att anlägga eller renovera, istället för att behöva vända sig till en bank, där det kanske är svårare att få det lån man behöver beviljat. Exempel på investeringar och förbättringar man kan söka lån för är föreningshus, vattenledningsnät, toaletter, pumpanläggningar, områdesstaket, anläggningar för avfallshantering, förråd, duschar och annat som byggs i föreningens regi. Föreningar som är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet kan lån på upp till 10 år för deras stadgeenliga verksamhet. Lånefonden har ingen vinstmaximeringsprincip att följa utan är utan förbehåll till för medlemsföreningarna. Därför kan vi lova lägre ränta än bankerna på motsvarande lån. Lånefonden känner låntagarna (föreningarna) och därför behövs ingen krånglig hantering av låneansökningar vare sig från föreningens eller Lånefondens sida.

Gåvor till Lånefonden – Om ni vill skänka en gåva till Lånefonden i samband med att någon fyller år, vid dödsfall eller annan anledning, så går det bra. Kontakta kansliet för information om hur det går till. Givaren tackas i Koloniträdgården under rubriken ”Gåvor till Lånefonden”, alternativt med ett tackbrev.

Koloniträdgårdsförbundets utmärkelse

Årets koloniträdgårdsfrämjare 2019 har tilldelats Monika Selling, ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund.

Förbundsstyrelsens motivering:
För hennes roll som ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund och deras arbete för att bibehålla den ekologiska jämvikten genom att öka antalet pollinatörer till direkt nytta för oss kolonister.
Förutom detta även deras arbete i EU för en minskad kemikalieanvändning, något som är ett uppmärksammat hot mot bin och insekters överlevnad.

Förbundets ordförande Karl-Erik Finnman tillsammans med en representant från Sveriges Biodlares Riksförbund.

Odlingsstrategi värnar odlingsbar mark

I södertälje har kommunen har tagit fram en odlingsstrategi som rör all odling från småjordbruk till kolonilotter och gemensamhetsodlingar.

I Odlingsstrategin står att ”kommunen ska vid planläggning värna möjligheten att tillskapa odlingsytor för fritidsodling.” och att den ”ska tillgodose efterfrågan på stadslotter, gemensamhetsodling och stadsnära odling”. (Med stadslotter menas odlingslotter utan stuga.) När nya bostadsområden anläggs vill odlingsstrategin att en del av grönytefaktorn (det vill säga den andel i detaljplanen som måste vara odlad) utformas så att den främjar odlingsmöjligheter. Man vill integrera odlingsperspektivet i samhällsplaneringen, skapa nya möjligheter för odling, stödja befintlig odling, samverka med andra aktörer, informera och inspirera.

Redan i dag samarbetar Södertälje i viss mån med Koloniträdgårdsförbundets östra region när det gäller kommunens koloniträdgårdsföreningar.
Läs mer om odlingstrategin i Södertälje genom att ladda ner broschyren via kommunens hemsida sodertalje.se sök på odlingsstrategi. Läs mer om RUFS 2050 på rufs.se.

Vy över Solängen.