Årsmötesprotokollet

Protokoll kan utformas på olika sätt, det är oftast som rena beslutsprotokoll när det gäller just årsmöten. Detta för att på ett enkelt sätt lätt kunna se vad det fattas för beslut på mötet. Ibland har man diskussionsprotokoll där man även skriver ner diskussionerna bakom besluten, men det är oftare så när det gäller vanliga medlemsmöten, eller när man anser att diskussionen är lika viktig som beslutet. 

Ett årsmötesprotokoll kan utformas liknande år från år, det finns ju fasta stadgebundna dagordningspunkter som ska följas och därmed går det att utforma en mall. Det som finns här är en variant. Denna kan återanvändas. men glöm inte att byta ut namn, datum och annat som inte hör hemma på mötet. Här kan du dessutom ladda ner en mall i form av ett worddokument.

Koloniträdgårdsföreningen

Protokoll fört vid årsmöte måndagen den 15:e mars 2021 klockan 18:00 – 21.00. Mötet avhölls i Koloniträdgårdsförbundets lokaler.

 1. Mötets öppnande
  Ordförande Nisse Nilsson öppnade mötet.
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning.
  Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 47 st röstberättigade kl.18.05 samt att godkänna dagordningen.
 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
  Stadgarna säger att kallelse tillställts varje medlem senast sex veckor före mötet.

Årsmötet har kallats via personligt brev den 24 januari, vilket innebär att kallelsen skickats stadgeenligt.

Årsmötet beslutar att mötet kallats i behörig ordning.

 1. Val av ordförande att leda mötet

Årsmötet beslutar att välja Kalle Karlsson till årsmötesordförande

 1. Val av protokollförare

Årsmötet beslutar att välja Mille Mus, organisationssekreterare på Koloniträdgårdsförbundets förbundskansli till protokollförare.

6. Val av justerare/rösträknare

Årsmötet beslutar att välja Anita Lindblom och Ulla Winblad till justerare tillika rösträknare.

 1. Styrelsens Förvaltningsberättelse inkl. den ekonomiska berättelsen

Årsmötet beslutar att lägga förvaltningsberättelse inklusive den ekonomiska berättelsen med godkännande till handlingar.

 1. Revisorernas berättelse

Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse med godkännande till handlingarna.

 1. Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultaträkning för år 1984.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutar enligt revisorernas förslag.

 1. Behandling av motioner och förslag

Årsmötet beslutar att godkänna/avslå motionen                 

 1. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.

Årsmötet beslutar om en ersättning om 666 kr/person och år, precis som innevarande år.

 1. Fastställande av budget och avgifter

Årsmötet beslutar att fastställa budget och avgifter enl. förslag (bilaga.)

 1. Val av:
 2. Föreningens ordförande
  Årsmötet beslutar att välja Bengt Bus till ordförande på 2 år
 3. Kassör

Årsmötet beslutar att välja Sven Svensén till kassör på 1 år (fyllnadsval)

 1. Övriga styrelseledamöter

Årsmötet beslutar att välja Tommy Thomsén på 2 år, Cissi Cistern på 1 år och Robban Robén på 1 år som ordinarie styrelseledamöter.

 1. Styrelsesuppleanter

Årsmötet beslutar att välja Maggan Mängd, Petra Punkt, Jasmine The och Philip Flipp som suppleanter i styrelsen på 1 år.

 1. Val av revisorer och suppleanter

Årsmötet beslutar att välja Ingela Engländer till ordinarie revisor på 2 år, samt Hasse Hund som ordinarie revisor på 1 år. Till revisorssuppleant valdes Lelle Hyland på 1 år.

 1. Val av ombud (representanter till årsmötet i X – regionen).
  Årsmötet beslutar att inga ombud väljs.
 2. Val av valberedning

Årsmötet beslutar att välja Jenny Jonsson, Anders Andersson och Delly Delfin till valberedning kommande verksamhetsår.

 1. Övriga ärenden
 2. Mötets avslutande

Kalle Karlsson avslutade mötet.

Mille Mus, Protokollförare                     Kalle Karlsson, Mötesordförande

Anita Lindblom, Justeras                      Ulla Winblad, Justeras