Att skriva motioner till årsmötet

Funderar du över något du vill ändra eller utveckla i din förening? Och hur ska du uppnå detta?

Att skriva en motion och lägga fram till föreningens medlemmar att besluta om kan vara ett sätt. En motion är, enligt Svensk Ordbok: ”ett formellt förslag i beslutande församling framställt ev enskild ledamot eller grupp av ledamöter”. Med andra ord, ett förslag från en medlem till föreningen i en fråga där medlemmen eller medlemmarna vill att föreningen tar ett beslut.

En bra motion har problemet tydligt formulerat och en tydlig formulering om vad beslutet bör vara.  Utgå från dig själv och dina egna erfarenheter. Men motionen ska INTE handla om individuella problem utan allmängiltiga. Och var gärna fler som står bakom motionen, ju fler som står bakom motionen, ju större tyngd. Skriv kort och kärnfullt, det är inte mängden ord som stärker ens argument, utan argumentet i sig. Beskriv i motionen vad som är problemet och vad du vill uppnå. Argumentera utifrån det.

Det kan vara bra att dela upp beslutsförslaget i flera ”att-satser” eftersom det fattas beslut om varje ”att-sats” för sig.

Att tänka på när man skriver motioner är att det kan vara enklare att få igenom en motion som är tydlig med vad du vill uppnå, men inte är så detaljerad med hur exakt du vill att föreningen ska uppnå detta.

Naturligtvis kan du föreslå vad som ska göras i ”att-satsen”, men alltför detaljerade motioner kan vara svåra att få igenom.

En motion byggs upp med en beskrivande rubrik, en tydlig och klargörande brödtext och att-satser som tydligt beskriver vad du vill uppnå.

I föreningarnas stadgar hittar man hur motionsbehandlingen går till i föreningen. Enligt dessa får föreningens medlemmar väcka ärenden genom att lägga motioner. Föreningens årsmöte beslutar i frågan, och däremellan ska föreningens styrelse bereda frågan och lämna ett yttrande. Detaljerna för varje förening hittar man i den egna föreningens stadgar.

Beredningen av motioner ska ske så att årsmötet kan besluta på nästkommande årsmöte. För att styrelsen ska hinna med att bereda ärendet, arbeta fram ett utlåtande och skicka ut både yttrande och motion till medlemmarna måste sista dag för motionsinlämning vara anpassat till årsmötesdatum. Denna dag måste vara väl känd av medlemmarna. Om motionen får lämnas elektroniskt eller via papper beslutar föreningens medlemmar. Styrelsen måste försäkra sig om att motionären är berättigad att motionera.

När styrelsen gått diskuterat motionen ska det finnas förslag till beslut i frågan gällande motionens förslag.

Det betyder att motionens ursprungliga förslag till beslut kan ha ersatts av andra förslag till beslut i ärendet. Förslag till beslut ska ha getts av styrelsen.

I beredningsarbetet utreder som regel styrelsen som kollektiv, eller den/de i styrelsen som är mest insatta i ämnet som motionen tar upp, och formulerar förslag till beslut som sedan styrelsen som helt antingen får ställa sig bakom eller ändra.

Om man som medlem vill motionera i en fråga där man tycker att förbundet ska ta ställning, är det följande formalia kring detta:

Motionsrätt till förbundsrådet har alla anslutna föreningar och dess enskilda medlemmar och dessutom regionstyrelserna.

 Senast den 1 september året innan ordinarie förbundsråd (Förbundets högsta beslutande organ) sammanträder ska motioner från enskilda medlem­mar ha lämnats till respektive föreningsstyrelse. Föreningsstyrelsen ska därefter senast den 1 oktober samma år lämna egna motioner och motioner från enskilda medlemmar med sitt utlåtande till sin regionstyrelse. Regionstyrelsen ser till att samtliga motioner inklusive regionens egna är förbunds­styrel­sen tillhanda senast den 1 december samma år, tillsammans med regionstyrelsens yttranden. Förbundsstyrelsen ska därefter behandla in­komna motioner och yttra sig över dessa.

Här nedan följer några tips om hur motioner bör formuleras av den enskilde och behandlas i föreningens styrelse.

Utformning av motion

Rubrik
En kort och precis rubrik ska ange exakt vad motionen handlar om.

Det ska vara tydligt för medlemmarna vad som ska beslutas på årsmötet. Rubriken ska vara avgränsad så att den beskriver det motionären vill att ärendet ska handla om, inget annat. Om motionen är för oklar riskerar man att det blir svårt att klargöra exakt vad motionären vill, men också att det blir för stort spelrum att göra ändringsyttranden.

Brödtext
Den ska innehålla en beskrivning av motionens innehåll. Den ska också beskriva bakgrunden och motiveringen till att motionären vill väcka frågan. Här bör fakta och sakförhållanden presenteras.

Förslag
Förslaget till beslut beskrivs mer ingående. Motionären bör motivera förslaget till beslut men kan också beskriva eventuella tänkbara alternativa förslag.

Förslaget till beslut i att-satser
Motionen ska presentera förslaget till beslut i att-satser. Att-satserna ska vara korta och tydliga. Varje att-sats blir ett beslut och ska stå för sig själv.

Underskrift
Motionen ska undertecknas av förslagsställaren.

Styrelsens behandling av motionen
Innan beslut fattas i frågan måste motionen beredas. Det betyder att frågan ska utredas/diskuteras och det ska lämnas ett förslag till beslut. Motionens förslag till beslut räcker inte utan det måste formuleras ett eller flera förslag till beslut av föreningsstyrelsen.

Motionen kan behöva utredas. Om föreningen utsett någon att utreda, som sen lägger ett förslag till beslut måste föreningsstyrelsen själva bereda detta för att kunna lägga ett förslag som är styrelsens.

Beredningen ska ta sikte på de yrkanden som framställts i motionen, det vill säga i huvudsak motionärens förslag till beslut.

När styrelsen berett frågan lägger man fram sitt förslag till årsmötet tillsammans med motionen.
Styrelsen kan föreslå årsmötet:

att bifalla motionen.
Årsmötet godkänner de yrkade förslagen i motionen och beslutar att de ska genomföras.

Att besvara motionen.
Årsmötet konstaterar att de yrkade förslagen genom tidigare årsmötesbeslut eller på annat sätt, redan har beslutats eller verkställts och att ytterligare åtgärder därmed inte behövs.

Att avslå motionen.
Årsmötet avvisar förslagen i motionen och beslutar att inte vidta några vidare åtgärder.

Bifall/avslag/besvarande av enskilda att-satser eller Tillägg av att-sats eller ändring av befintliga att-satser.
Förslaget till beslut kan skilja sig åt för olika att-satser som är föreslagna i motionen.

Om årsmötet beslutar att bifalla en motion bör förslagets verkställande följas upp och presenteras på årsmöte eller annat föreningsmöte.

Mall att ladda ner

Motion till Koloniträdgårdsföreningens årsmöte/förbundsråd 20XX

Hållbara Rengöringsmedel

Bakgrund och förslag Koloniträdgårdsföreningen kan bidra till en hållbar utveckling på många sätt. Ett sätt är att enbart använda rengöringsmedel som är hållbara ur en miljöaspekt. Jag föreslår därför att Koloniträdgårdsföreningen hädanefter endast köper in och använder hållbara rengöringsmedel.
Det är viktigt att alla verkar för en hållbar utveckling – på många olika nivåer.  Koloniträdgårdsföreningen bidrar redan på en rad områden, men jag har uppmärksammat att vi inte alltid använder rengöringsmedel, i vårt föreningshus och toaletter, som är acceptabelt ur en miljö- och hållbarhetshänsyn. Detta går lätt att ändra genom att vi tar fram en miljöpolicy för inköp och användning av rengöringsmedel i koloniträdgårdsföreningen, som sedan Koloniträdgårdsförbundet på alla nivåer håller sig till.

Jag yrkar 

att Koloniträdgårdsföreningen tar fram en miljö- och hållbarhetspolicy för inköp och användning av rengöringsmedel

att policyn börjar gälla i Koloniträdgårdsförbundets alla led senast vid årsskiftet 20XX/20XX.

Blomsterhavet 20XX-XX-XX 

………………………………………
Nisse Namnlös, Lottnummer XXX, Blomstergatan XX

Blomsterhavet nisse.namnlos@cyberrymden.net

Här kan du ladda ner denna motion som mall >>