Faktabanken

Här har vi samlat material, information och länkar som kan komma till nytta i er kunskapsresa mot miljödiplomering

Agenda 2030: https://www.globalamalen.se/
Sveriges miljömål: https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/

KOMPOSTERING
Lätt om odling nr 13 

Riksförbundet svensk trädgård om kompost: http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/03_kompost.pdf

Bokashi: Matrester läggs i en lufttät behållare och med hjälp av ett bokashi-strö som innehåller mikroorganismer, fermenteras komposten och avger inga växthusgaser och är luktfri om den inte blir för blöt. Det utspädda lakvattnet är utmärkt växtnäring. Vissa kommuner kräver tillstånd. https://www.sarabackmo.se/fakta-om-bokashi/

JORDFÖRBÄTTRING OCH GÖDSLING

Lätt om Odling nr 1

Lätt om Odling nr 3

Lätt om Odling nr 21

Strukturen i alla jordar förbättras bäst genom att du tillför organiskt material. Lägg eller strö ett par centimeter kompostjord på den befintliga jorden. I kompostjorden finns ett levande mikroliv som främjar växterna, och hindrar ohyra och svampsjukdomar. Du sparar också tid genom att det blir lättare att rensa ogräs.

FOR:s info om torv 

Jordens pH-värde.

De flesta trädgårdsväxter trivs i en jord med ett pH-värde mellan 6 och 7. Har jorden ett högt pH-värde över 7 innehåller den förmodligen mycket kalk. Innehåller jorden mycket torv får den ett lågt pH-värde. https://www.odla.nu/inspiration/lar-kanna-din-jord

Gödselvatten https://gronarader.se/odla-med-grasklipp/den-nya-biologiska-tradgarden-del-1/godselvatten/

 Guldvatten Späd urin med vatten 1:10. En vanlig trädgårdskompost kan kväveberikas med urin, vilket påskyndar processen.

VÄXTSKYDD

Lätt om odling nr 9 

Lätt om odling nr 24

Lätt om odling nr 41

FOR:s råd om växtskydd 

Kravs lista på tillåtna växtskyddsmedel: https://www.krav.se/foretag/hjalpmedel/lantbruk-hjalpmedel/tillatetbedomda-vaxtskyddsmedel/

Motståndskraftiga elitplantor för svenskt klimat: www.eplanta.com www.eplanta.com

Växtföljd https://www.sarabackmo.se/5-gronsaker-som-styr-min-vaxtfolj

Bok: Trädgårdens växtskydd https://www.nok.se/titlar/allmanlitteratur-illustrerad-fack/tradgardens-vaxtskydd/

BIOLOGISK MÅNGFALD
Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. (Definition enligt FN:s konvention om biologisk mångfald.)
tt om odling nr 38
Lätt om odling nr 47

Naturvårdsverket om biologisk mångfald: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/vadarbiologiskmangfald.4.4c6781514b9df8f29e8771e.html

Rikare trädgård: https://rikaretradgard.se /

Länsstyrelsens receptsamling för biologisk mångfald https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d56953cd3/1552479881150/Receptsamling%20f%C3%B6r%20biologisk%20m%C3%A5ngfald%20i%20Park%20och%20tr%C3%A4dg%C3%A5rd-med%20holkar.pdf

Riksförbundet svensk trädgård, om biologisk mångfald: http://www.tradgard.org/kunskap/miljo/artiklar/t_o_m_biologisk_mangfald.html

Pollinerare och insekter
Många blommande ogräs är populära bland bin och fjärilar som tistlar och baldersbrå. Låt maskrosor och vitklöver stå kvar i gräsmattan. Spara gamla träd och stubbar som kan bli bostäder åt pollinatörer. Låt ett litet hörn av trädgården vara ostört för att skapa en skyddad miljö för bin och humlor och barnkammare åt fjärilslarver. Höstens fallna löv blir gömställen och hem åt många smådjur maskar, insekter och spindlar som förlorar en viktig livsmiljö när löven tas bort.

Bin https://rikaretradgard.se/bin/

En mulmholk är en låda lik en fågelholk men avsedd för insekter. Holken är fylld med sågspån, löv och ibland även annat material som påverkas näringshalt och fuktighetsförhållanden. Syftet är att efterlikna förhållanden i trädhåligheter bli hem åt en mångfald småkryp och svampar som lever på död ved https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d56953cd8/1552479881371/Receptsamling%20Park%20Tr%C3%A4dg%C3%A5rd5-Mulmholk.pdf

Fågelholkar: https://rikaretradgard.se/holkar/

Naturhistoriska riksmuseet, Trädgården och dess gäster https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/ekosystem/tradgardenochdessgaster.1308.html

Invasiva främmande växtarter; FOR http://www.for.se/invasiva-frammande-arter/

Naturvårdsverket; varning för att kompostera Invasiva främmande arter: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Artskydd/invasiva-frammande-arter-vagledning/Vaxtavfall/

BEVATTNING
Lätt om odling nr 29 

Riksförbundet svensk trädgård http://www.tradgard.org/kunskap/kunskapsbank/faktabladen/36_vattna.pdf

Natursidan https://www.natursidan.se/nyheter/att-vattna-tradgarden-utan-att-slosa/

MATERIAL OCH PRODUKTER
Råd om virke och färg 

Impregnerat virke: https://www.kemi.se/global/faktablad/faktablad-om-impregnerat-virke.pdf

Färg: http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/farg/

Hushållskemikalierhttps://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter

FOR:s info om plast 

Plast: https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Plast/

Kemikalieappen, Sveriges konsumenter: https://www.sverigeskonsumenter.se/vara-projekt/kemikalieappen/

Solceller: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/