Kolonistugor, fastighetsavgift och skatter.

I dagarna har det ramlat ner taxeringsbesked till landets kolonistugeägare. Detta har lett till stor oro och många frågor till förbundet. En del kolonister tycks tro, felaktigt, att förbundet är en aktiv part när det gäller att införa denna fastighetsavgift. Därför lägger vi ut denna information.
Förbundet har varit i kontakt med både Skatteverket och Finansdepartementet i frågan. I juni 2016 hade Stockholms Koloniträdgårdar (då FSSK), förbundsledningen och förbundskansliet ett möte med statssekreterare Charlotte Svensson på Finansdepartementet.
Då diskuterades både taxeringen av kolonistugor och svårigheterna med Stockholms hembudsprincip och skattemyndighetens syn på marknadspris. Finansdepartementet ställde sig helt kallsinniga till att ha en speciell lagstiftning för kolonistugor och därför bedöms de av Skatteverket som vilket småhus som helst.
Men förbundet jobbar vidare med frågan, helt enligt ett förbundsstyrelsebeslut.

Enligt Skatteverket påbörjade man ett riksomfattande projekt 2014 med syfte att taxera tidigare otaxerade byggnader och tomtmarker. Detta efter att det skett en stor värdeförändring i vissa områden.
I det projektet utgick man från de värden andra hus i närliggande områden hade, därav den stora ökningen av värdet på kolonistugorna.
Man har då inte brytt sig att stugorna står på ofri grund eller att exempelvis stugorna i Stockholm har hembudsplikt. Däremot finns det en begränsningsregel eftersom tomterna inte bedöms vara avstyckningsbara. Det betyder att tomtmarksvärdet begränsas till maximalt dubbla byggnadsvärdet.
Man meddelar också att man utgått från fastighetstaxeringslagen och fastighetstaxeringsförordningen.
Så tyvärr för kolonisterna anser Skatteverket att de stött och blött detta rejält och har dessutom regering och riksdag bakom sig. Men förbundet jobbar vidare med frågan.

Ni kan läsa mer här om hur Skatteverket resonerar kring fastighetsavgiften och vad den maximala avgiften kan bli. >>