Skansens Koloniträdgårdar

Skansens koloniområde invigdes den 10 augusti 1997 och består av 2 kolonistugor med tillhörande odlingslotter som visar på en levande svensk kulturtradition.

Skansens Koloniträdgårdsområde skapades 1995 i samband med den svenska koloniträdgårdsrörelsens 100-årsjubileum. 1895 öppnades nämligen den första organiserade koloniträdgården i landet, Pildammskolonin i Malmö. 

Koloniområdet på Skansen byggdes för att kunna berätta om hur stadens arbetarbefolkning, under nödåren under 1900-talets första årtionden, gavs möjlighet till självförsörjning genom att staden upplät mark för odlingslotter åt enskilda. Kolonistugorna uppfördes omkring 1920 i Södra Tantolundens koloniområde på Södermalm i Stockholm. Byggnaderna flyttade och uppfördes på Skansen 1996. Verksamheten är mycket viktig för Koloniträdgårdsförbundet, och visar hur koloniodling såg ut på 1920 – respektive 1940-talet.

Verksamheten på kolonilotterna regleras i ett avtal mellan Koloniträdgårdsförbundet och Stiftelsen Skansen. Idag fungerar stugorna på Skansen som en levande koloniträdgård bemannad med volontärer från förbundets koloniträdgårdsföreningar. 

Läs mer om kolonistugorna och deras nya gestaltning på Skansens hemsida .

Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar
Vid sidan av det avtalsstyrda samarbetet mellan Stiftelsen Skansen och Koloniträdgårdsförbundet, finns även den ideella ”Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar”. Den har till syfte att stödja både öppethållandet av kolonistugorna och verksamheten på koloniträdgårdarna på Skansen. Detta inom ramen för stiftelsen Skansens ändamål och målsättning.

Förutom denna övergripande målsättning vill man genom verksamheten i trädgårdarna sprida kunskap om kolonirörelsens historia och utveckling, medverka till att resurser skapas för produktionsmaterial att användas utanför Skansen, att enskilda aktiviteter anordnas i koloniträdgårdarna och att bidra till visst underhåll av stugorna och dess trädgårdsanläggningar.

Ständiga medlemmar är Skansen och Koloniträdgårdsförbundet, men förutom dessa kan Koloniträdgårdsförbundet regioner och medlemsföreningar bli medlemmar. Även enskilda intresserade kan bli medlemmar. De kolonister som arbetar som volontärer i trädgårdarna under säsong erhåller automatiskt medlemskap.

Skansens Koloniträdgårdar invigdes den 10 augusti 1997.

Invigningen besöktes av många intresserade turister och kolonister. Bl.a. hissades den svenska flaggan av förbundets hedersordförande Lennart Andersson. Med på festligheterna fanns också Skansens chef, Anna-Greta Leijon.  Förbundets ordförande Alf-Gunnar Svahn invigningstalade liksom Anna-Greta Leijon.

Skansens kolonistugor firar 25-årsjubileum.

Den 16 augusti 2022 förärades Skansens volontärkolonister en stadsvandring bland Tantos olika koloniföreningar. Detta för att fira Skansenkoloniernas 25-årsjubileum. Bilden är tagen i Tanto Södra koloniträdgårdsförening, vid platsen där en av Skansens stugor ursprungligen stod. Stadsvandringens ciceron var Koloniträdgårdsförbundets och tidningen Koloniträdgårdens Ulrika Flodin Furås, tredje person från höger i bild. Hon hade god hjälp av mannen som till stor del förhandlade fram avtalet som ledde fram till Skansens kolonier, Leif Thorin, Koloniträdgårdsförbundets generalsekreterare under hela 1990-talet. Leif syns i blå skjorta och grå keps till höger i bild. Mannen vars namn pryder gatuskylten, Gunnar Halldén, var då i högsta grad inblandad i besluten från förbundet sida. Detta som förbundsordförande.