Utlysning Förbundsråd 2024

Förbundsstyrelsen utlyser härmed Förbundsråd 2024

I enlighet med §12.1 i Koloniträdgårdsförbundets stadgar vill vi informera samtliga i förbundet anslutna föreningar, att Förbundsråd kommer att hållas den 13 april 2024.

Förbundsrådet
Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsrådet består av förbundsstyrelsen samt 2 valda representanter från varje region.  Utöver dessa två väljs ytterligare en ledamot för varje fullbordat tusental medlemmar utöver de tusen första medlemmarna i en region per den 31 december året innan. Regionen har också rätt att utse samma antal ersättare. De anslutna föreningarna nominerar förslag på regionens ledamöter till förbundsrådet. Dessa nomineringar skickas till regionstyrelsen som lägger ett förslag på vilka som ska väljas som regionens ledamöter i förbundsrådet. Ledamöterna väljs av respektive regions årsmöte eller extra årsmöte.

Förbundsrådet väljer förbundsordförande och förbundsstyrelse samt beslutar om förbundets verksamhetsinriktning för tiden fram till nästa förbundsråd.

Val av förtroendevalda
Medlemmar anslutna till medlemsföreningar samt medlemsföreningar och regionstyrelser uppmanas att nominera personer till de uppdrag som ska väljas på förbundsrådet. Namn på föreslagen kolonist, dennes personuppgifter och koloniförening mejlas, senast den 13 januari 2024 till valberedningens ordförande Sune Malmgren, sune.i.malmgren@telia.com. Ange ”Nominering” i ämnesraden. Endast person som godtagit att nomineras kan bli vald.

Motioner
Motionsrätt till förbundsrådet har anslutna föreningar och dess enskilda medlemmar samt regionstyrelserna.

Motionstider:
1 september. Senaste dag för enskild medlem att lämna motion till föreningsstyrelsen.
1 oktober. Senaste dag för föreningen att lämna enskild medlems motion inklusive yttrande till regionstyrelsen. Även senaste dag för föreningsstyrelsen att lämna in motion till regionen.
1 december. Senaste dag för regionstyrelserna att ha överlämnat samtliga motioner, motionssvar och regionens egna motioner och yttranden till Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen behandlar inkomna motioner och yttrar sig om dessa.

Samtliga möteshandlingar kommer tillhandahållas samtliga medlemsföreningar och regioner, inrapporterade förbundsrådsledamöter, förbundsstyrelsen, förbundets revisorer och valberedning, ledamöter i stadgekommittén och arvodeskommittén senast 4 veckor före förbundsrådet. Handlingarna kommer sändas till både ordinarie ledamöter och ersättare.

Observera att förbundsstyrelsen kan besluta att dessa handlingar helt eller delvis tillhandahålls via förbundets hemsida.

2023-04-22 Förbundsstyrelsen gm

Ulrica Otterling
Generalsekreterare

Ladda ner utlysningen i pdf-format här >>