Valberedningens arbete

Valberedningens arbete

En förening blir inte bättre än sin ledning. Valberedningen har en central roll i en ideellförening eftersom den ska hitta rätt personer till ledningen. Valberedningen föreslår styrelserepresentanter och revisorer, men även namn till andra förtroendeposter, som kommittéer och utskott. De kan hjälpa styrelsen med att förbereda årsmöten och hitta personer
till mötespresidiet. Riktlinjer för valberedningens arbete kan underlätta uppdraget.

Valberedningens sammansättning
Årsmötet, föreningens högsta beslutande organ, väljer valberedning. Hur många ledamöter och under hur lång tid regleras av föreningens stadgar. Föreningens verksamhet och behov är de kriterier man utgår från när man söker representanter till valberedningen. Tillsammans ska
de utgöra en bra representation av medlemmarna. De bör kunna bidra med både kunskap och erfarenhet för att utgöra en bra valberedning. Om valberedningen har kunskap om föreningens mål – och styrdokument blir det lättare för denna att se om styrelsen följer dessa i sitt arbete. Det är bra om valberedningens ledamöter är aktiva i föreningens verksamhet. Det
är ett bra sätt att lära känna medlemmarna i föreningen och deras olika kompetenser.

Det dagliga arbetet.

Valberedningen ska fortlöpande studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om styrelsen har de kunskaper och erfarenheter som krävs inom vissa områden. Om föreningen är aktiv på sociala medier, eller i olika diskussionsforum, kan det vara värde
att följa dessa för att se vilka samtal som förs i föreningen. Självklart bör valberedningen regelbundet prata med styrelsens ledamöter och medlemmar i föreningen för att få deras bild av styrelsens kompetens och förmåga och behov av ny kompetens. Valberedningen bör noga överväga de förtroendevaldas lämplighet.
Det är viktigt att veta att valberedningen inte är underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Det tillhör god föreningssed att en valberedningsledamot inte rekommenderar sig själv till någon post. Vill en ledamot i valberedningen söka till en annan förtroendepost bör denne först lämna valberedningen.

Inför årsmötet.

Valberedningen måste påbörja sitt arbete i god tid och det är valberedningens ordförande, eller dess sammankallande, som har ansvaret för att starta det arbetet.
När styrelseledamöter ska letas fram bör valberedningen prata med styrelsen och andra funktionärer om lämpliga personer. Man kan efterhöra vad det finns för planer för kommande år och vilka kompetenser som kan behövas för just detta jobb. Vilka står i tur att avgå, vilka ska sitta kvar. Vilka fungerar i styrelsen och vilka bör ersättas? Så långt in i arbetet fastställs kravprofiler på kommande ledamöter, man inhämtar förslag, kontrollerar om det inkommit
nomineringar, gör en lista och undersöker om intresse finns bland de föreslagna. Utifrån det personmaterial man nu har gör man en analys av om de, tillsammans med befintliga ledamöter, verkar utgöra en bra och kompetent styrelse. Eller behöver man leta fler kandidater? När valberedningen beslutat sig, skrivs en motivering kring varje kandidat och varför de samlat utgör en bra styrelse. Detta presenteras på årsmötet. För det mesta gynnar det
föreningen att regelbundet byta sina förtroendevalda, och inte ha en person på en post allt för länge.